Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto „Všeobecné smluvní podmínky“ upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

Poskytovatelem služeb (dále jen „Služby“) je česká společnost WIFITO s.r.o., IČ: 29379237.   Zákazníkem se stává fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s   Poskytovatelem uzavře Smlouvu(dále jen „Zákazník“) . K uzavření smlouvy dojde vytvořením objednávky na některou z nabízených služeb Poskytovatele, nebo emailem mimo objednávku. Objednáním služby Zákazník projevuje jednoznačný souhlas s těmito podmínkami a všemi jejich součástmi.

Objednáním služby Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, těmito podmínkami a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Poskytovatele. Zákazník i Poskytovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, tyto podmínky a další podmínky v případě, že jsou součástí Zákazníkem objednané služby.

Po vyřízení objednávky odevzdáváme vyhotovenou zakázku klientovi. Po jejím odevzdání vystavujeme fakturu. Tato faktura obsahuje detailní informace o objednávce, tedy i například počet odevzdaných textů a podobně. Ceny uvedené na našich stránkách jsou bez DPH, jsme plátci DPH.

Zákazník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům služeb nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

Poskytovatel neodpovídá vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručení e-mailových zpráv Zákazníkovi.

Aktuální ceník je k dispozici na stránkách Poskytovatele.

Veškeré účetní doklady jsou poskytovány pouze elektronicky – nejsou poskytovány v papírové podobě.

Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:

a) platba je zaslána na správný účet Poskytovatele

b) je poukázána správná částka ve správné měně

c) při platbě je uveden správný variabilní symbol

d) platba je připsána na účet Poskytovatele

V případě nezaplacení faktury za objednanou práci, objednavatel pozbývá nárok na autorská práva na celou objednávku. Ty nadále zůstávají ve vlastnictví firmy WIFITO s.r.o.

Reklamace

Každou reklamaci pečlivě prošetříme.

Z důvodu toho, abychom předešli opakovaným a neoprávněným reklamacím, i když nebylo námi nalezené pochybení, odměnu si nárokovat nebudeme, a to pouze jednou. Při opakované nespokojenosti dobrovolně rozvážeme spolupráci.

V případě, že objednávka bude obsahovat více článků a nebude vyhovující pouze jeden z nich, tak nedojde k proplacení pouze tento jeden. V případě, že se bude jednat o více objemovou zakázku, tak se vždy posuzuje každý článek zvlášť ,a to v případě nespokojenosti s ním.

Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s dodáním objednaných služeb.

Zákazník souhlasí s tím, že mu bude Poskytovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb Poskytovatele.

Zákazník je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.

Zákazník ručí Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je Zákazník povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů. Za tyto škody odpovídá Zákazník.

Poskytovatel i Zákazník se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti realizací objednaných služeb.

Poskytovatel je oprávněn sdělovat potřebné údaje třetím osobám pro potřeby, které Poskytovateli zajišťuje třetí strana; v takovém případě zákazník souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány touto třetí stranou.

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.

Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.

Poskytovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo smluvních podmínek kdykoli změnit, a to s okamžitou platností a účinností od zveřejnění.

Tyto podmínky a všechny jejich části nabývají účinnosti dnem 01. 04. 2013.